Reisebetingelser

SÆRSKILTE REISE- OG SALGSVILKÅR FOR CARPE DIEM SINGELREISER (AVD. I ESCAPE TRAVEL AS)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER – klikk her

I dette dokumentet forkortes heretter Carpe Diem Singelreiser med CDS.

Bestilling
Kontrollér bestillingsbekreftelsen grundig straks du mottar den slik at du vet den stemmer overens med det du har bestilt. Dersom ev. feil skal rettes, må dette skje før betaling av depositum finner sted. Ved reisens bestilling betales et depositum på kr 2.500. Innbetaling av depositum bekrefter at du har lest og godkjent reisebetingelsene, og er kjent med de øvrige reisevilkårene. Hvis depositum ikke er betalt innen fristen som angis ved bestilling, står CDS fritt til å annullere bestillingen uten varsel.

Priser
Prisene baserer seg på de gjeldende valutakurser per dato oppgitt under punktet «Forbehold» på tursiden på våre nettsider (nederst på tursiden), om ikke annet er oppgitt i bekreftelsen av reisen. Dersom valutakurser, flypriser, skatter, avgifter eller andre uforutsette faktorer utenfor CDS kontroll endrer seg vesentlig fra denne dato, forbeholder CDS seg retten til å justere og etterfakturere kostnadene. Dersom dette skulle skje vil faktura bli sendt senest 20 dager før avreise. Hvis prisøkningen utgjør 10% eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp.Ved uforutsette ruteendringer hos flyselskapene vil eventuelle tilleggskostnader tilfalle kunden.

Avbestilling/endring av en bestilling
Avbestilling eller endring av en bestilling må skje skriftlig. Avbestillings- og endringsdato regnes som den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Endring av en bestilling vil medføre et gebyr. For endring av flybilletter utenom våre gruppebilletter gjelder følgende vilkår:

Endring av reisestrekning og det tillegget som blir avtalt med CDS, skal betales innen syv dager og er ikke refunderbart.

Regler for avbestilling:
a) Ved avbestilling inntil 120 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr 500,-
b) Ved avbestilling f.o.m. 119 t.o.m. 65 dager før avreise, beholder CDS det innbetalte depositum.
c) Ved avbestilling f.o.m. 64 t.o.m. 45 dager før avreise belastes kunden 50% av reisens pris.
d) Ved avbestilling f.o.m. 44 t.o.m. 30 dager før avreise belastes kunden 75% av reisens pris.
e) Under 30 dager og frem til avreisetidspunktet, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

Arrangørens rett til å avlyse reisen
CDS kan avlyse en reise dersom:
a) det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende. Avlysning må i så fall skje senest 30 dager før avreise.
b) forhold arrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmelding ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikt og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen. CDS forholder seg til enhver tid til Utenriksdepartementets direktiver.
c) forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise p.g.a. risiko for den reisendes liv eller helse.
d) forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil på våre nettsider www.carpe-diem.no, i vår katalog samt i våre annonser. CDS forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i programmet ved uforutsette hendelser eller når arrangøren finner det er nødvendig av hensyn til turoppleggets kvalitet. CDS er imidlertid forpliktet til å informere den reisende om eventuelle endringer så snart arrangøren blir kjent med forholdene. Om det er nødvendig med større endringer i et opplegg, vil CDS sørge for at den reisende får en likeverdig erstatning med annet reisemål og/eller arrangement.

Den reisendes plikter
Den reisende plikter å sette seg inn i CDS vilkår og betingelser. Den reisende må overholde betalingsfristene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annulere bestillingen. Den reisende må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som pass, visum, flybillett, bevis på vaksinasjon eller lignende. Den reisende anbefales på det sterkeste å ha reiseforsikring og å følge CDS anbefalinger med hensyn til klær og utstyr for turen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og CDS representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk og mental form til å kunne delta på reisen. Arrangøren forbeholder retten å nekte personer deltakelse på en reise dersom det er grunn til å tro at den reisende ikke vil være i stand til å gjennomføre programmet. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltagerene under reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Den reisende må selv ta ansvar for å følge trafikkregler, være moderat med inntak av alkohol og bruke nødvendig sikkerhetsutstyr under sykkel- eller raftingturer og lignende.

Bestilling av delt dobbeltrom
Reisende som har bestilt del i dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke melder seg en ytterligere person av samme kjønn å dele rommet med.
Tilgang på enkeltrom er ofte begrenset. Til tross for at denne type rom koster mer, er standarden av og til lavere sammenlignet med dobbeltrom standarden.

Flyreiser
På CDS avreiser inngår normalt sett rutefly fra Oslo Lufthavn Gardermoen, eller annen flyplass angitt i bekreftelsen fra arrangøren. Under flyreisen flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. CDS er kun ansvarlig for innholdet i sitt landarrangement. CDS er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser, tap av eller skade på bagasje under flyreisen, eller force majeure (streik, naturkatastrofe eller annet). Ved selvforskyldte forsinkelser som f.eks. for sent fremmøte til flyavgang eller transferbuss, kan ikke flybilletten forandres til annen forbindelse. Ny billett til full pris må i slike tilfeller betales av kunden selv. Vær oppmerksom på at de fleste flyselskaper automatisk kansellerer returbilletten dersom den reisende ikke benytter utreisebilletten.

Ved mangler
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet (til CDS reiseleder, representant eller til CDS kontor i Oslo), slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.
Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen sendes skriftlig til CDS senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for passasjer eller CDS kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser.
Som arrangør av pakkereiser har CDS til en hver tid stående en betydelig garanti i Reisegarantifondet. Dersom du ønsker kontakt med denne instansen, ring 51 84 47 27 eller skriv til: Reisegarantifondet, Pb. 227 Sentrum, 4001 Stavanger. Forøvrig henviser vi til Den Norske Reisebransjes Alminnelige Vilkår for Pakkereiser (les her)